Підвищення ступенів

Головна булавна УПС перевіряє подання і передає ГПБулаві рекомандації на підвищення лишень на ступінь сеніора керівництва. Нижчі сеніорські ступені є віповідальністю Крайових булавних.

Напрямні для внескодавців і правила керуючи наданням ступеня сеніора керівництва є подані на цій сторінці.

Сеніорськi ступенi в УПС не надається лише на пiдставi перебутих у Пластi років працi. Ступенi в першу чергу вiдзеркалюють рівень набутого пластового виховання одницi, її здiбнiсть та готовість виконувати на рiзних шаблях службу в Пластi та поза ним в дyci Трьох Обов’язкiв.

Всі пiдвищення пластових сенiорських ступенiв не можна розглядати, як вiдзначення за виконану працю (на те є окрема система вiдзначень) , але як задокументовання осягнення даного шабля пластування. Крайовий Провiд розлядатиме їх на пiдставi вимог Правильника уладу УПС та Статуту Крайової Пластової Органiзацiї.

ПЕРЕДУМОВИ: вирiвняний членський внесок і передплата “Пл. Шляху.” Пропозицiя не буде розглянена аж поки ці справи не будуть полагодженi. Найкраще долучити посвiдку або письмо від станичного скарбника. Пропозиції на пiдвищення можна вносити лише для активних сеніорів.

На ступінь сеніора ПРАЦІ – Сенiори прихильники є кандидати в дiйснi члени УПС і до двох років мають бути перевiренi проводами ОП та подані до пiдвищення на сеніора праці, або якщо не вiдповiли всім вимогам, до вичеркення з членства.
Прихильники, якi не перейшли виховних уладiв, а були прийняті з громяданства повиннi обов’язково засвiдчитись успiшною працею в Пластi, успiшним виконуванням допомiжного дiловодства на протязi щонайменше одного року.

На ступінь сеніора ДОВІР’Я -Кандидат впродовж щонайменше 4-ох років на ступенi пл.сен. праці виявив направду провiднi здiбностi та видатно працювати в Пластi чи українськiй громаді даної місцевості причинившись до її зросту чи полiпшення.

Сенiори, якi не перейшли виховних уладiв (УПЮ, УСП) перед вступленням до УПС, обов’язанi відбути успішну 10-рiчну nластову службу перед запронованням до підвищення на сеніора довір’я.

На ступінь сеніора КЕРІВНИЦТВА – Кандидат провiв щонайменше 8-ох років активної працi на ступенi пл. сен. довiр’я i є заправлений у пл. лрацi, в якiй проявив керівну ролю чи успiшну iнiцiятивну активність, виказуючи при тому позитивнi прикмети характеру та беззастережну вipнiсть пластовим засадам. Кандидат перейшов повний життєвий цикль* пластового виховання, виявив кepiвнy ролю та добився видатних успiхiв в органiзації працi певної дiлянки пластування крайового чи загальнопластового значення або в позапластовiй працi видатно причинився до розвитку якоїсь галузi загальноукраiнського життя, а це: вклад в науку, мистецтво, культуру, церковне, господарське чи громадське життя.

* Вийнятково на cтyпінь сеніора керівництва можна пропонувати ceніoрів, які не перейшовши виховних уладiв, вступили до УПС з громадянства, ЯКЩО вони викажуться бездоганною безперевною 20-рiчною пластовою службою.

Comments are closed.